Strona główna » Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

 

I Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mojamotywacja.pl

1.2 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.mojamotywacja.pl jest:

Świętokrzyskie Centrum Kas Fiskalnych s.c. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 18, NIP: 661-16-13-350,

1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady składania drogą elektroniczną zamówień i zawierania umów sprzedaży.

II Zasady zakupów

2.1 Warunkiem dokonania zakupów w sklepie www.mojamotywacja.pl jest wypełnienie formularza zamówienia z podaniem prawdziwych danych osoby lub jednostki zamawiającej. Dane są wykorzystywane do realizacji zamówienia ich podanie jest dobrowolne ale niezbędne do finalizacji umowy sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo do ich wglądu poprawiania i usuwania.

2.2 Po wypełnieniu formularza zamówienia klient klika przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ po czym zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznych. Tam klient postępuje zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie celem opłacenia złożonego zamówienia.

2.3 Sklep www.mojamotywacja.pl korzysta z systemu płatności elektronicznych Przelewy24.

2.4 Zamówione produkty w formie elektronicznej klient otrzymuje na adres email podany w formularzu zamówienia w formie odnośnika z którego można pobrać produkty. Następuje to po otrzymaniu przez właściciela sklepu potwierdzenia o dokonanej płatności elektronicznej za nie przez system Przelewy24.

2.5 Rachunek za dokonane zakupy jest generowany automatycznie i wysyłany na email podany w formularzu zamówienia w formie odnośnika do pobrania

2.6 Podane ceny na stronie sklepu www.mojamotywacja.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2.7 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

III Zwroty i reklamacje

3.1 Wszelkie reklamacje można składać pisemnie pod adresem sprzedawcy z punktu 1.2 jak również mailowo na adres [email protected]

3.2 Konsumentowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo do zwrotu zamówionego towaru/ usługi w ciągu 14 dni. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Z zastrzeżeniem sytuacji gdy konsument godzi się na wykonanie świadczenia usług lub dostarczenie treści cyfrowej natychmiast przed upływem 14 dni przysługujących na odstąpienie od umowy.

3.3 Zgoda o której mowa w punkcie 3.2 następuje w momencie dokonania płatności przez konsumenta w systemie Przelewy24 i dostarczeniu maila na skrzynkę email konsumenta odnośnika do pobrania zamówionej treści. W takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

3.4 Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i nie dłużej niż 14 dni.

IV Postanowienia końcowe

4.1 Do wszelkich nieuregulowanych kwestii w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4.2 Sprawy sporne są rozstrzygane polubownie w przypadku braku porozumienia zajmują się tym właściwe terytorialnie sądy.

4.3 Wszelkie materiały zamieszczone w sklepie www.mojamotywacja.pl należą do właściciela określonego w punkcie 1.2 Kopiowanie i rozpowszechnianie tych treści bez zgody właściciela jest zabronione

4.4 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików ?cookies?

4.5 Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika,  dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

4.6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Facebook